1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 52.
postacím: 1394 Budapest, Pf. 359
központi telefonszám:+36-1-428-9600
központi faxszám:  +36-1-428-9611
e-mail cím: info [at] offi [dot] hu
Internet: www.offi.hu

1.1.2 Szervezeti struktúra

Szervezeti ábra

1.1.3 A szerv vezetői

Management és FB

Management:
 • Németh Balázs, vezérigazgató
 • Somogyi Ildikó, kabinetvezető
 • Lang Zoltán számviteli és pénzügyi osztályvezető
Felügyelő Bizottság:
 • dr. Mázi András Béla elnök
 • Biczi Orsolya
 • Sütő Levente
Közérdekű információk
1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Az OFFI nem felügyel költségvetési szervet.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

 

NÉV

SZÉKHELY

ELÉRHETŐSÉG

TEVÉKENYSÉGI KÖR

KÉPVISELŐ NEVE

RÉSZESEDÉS MÉRTÉKE

OFFI-BON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1062 Budapest
Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Lang Zoltán ügyvezető

100%

1.4 Közalapítványok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

1.5 Lapok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Az OFFI Zrt. felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervei

Igazságügyi Minisztérium (IM)
Közigazgatási Államtitkárság

1051 Budapest, V. Nádor utca 22.
Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2
Telefon: 06 (1) 795-1000
Fax: 06 (1) 550-3947

1.7 Költségvetési szervek

Nincs OFFI alapítású költségvetési szervezet.

 

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és Működési Szabályzat
MT rendelet
IM rendelet

2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.3 Közszolgáltatások
 1. hiteles fordítás (24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. § és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet 5. §),
 2. fordításhitelesítés (24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. § és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet 5. §),
 3. igazságügyi tolmácsolás (7/1986. (VI.26.) IM rendelet 6. §),
 4. 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése szerinti jogszabályfordítás,
 5. idegennyelvű iratról hiteles másolat készítése (24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. § és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet 5. §),
 6. lektorálás (10/2015. (V.29.) IM rendelet 4. §),
 7. névmódosítással összefüggő szakvélemény készítése (az 1993. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 13/A. §),
 8. az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási és lektorálási tevékenység (10/2015. (V. 29.) IM rendelet),
 9. a miniszterelnök kabinetfőnökének felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási tevékenység (2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 2. § (3) bekezdés),
 10. a Miniszterelnökséget vezető miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási és lektorálási tevékenység (8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 3/A. §),
 11. közreműködés az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokban (9/2015. (IV. 30.) IM rendelet).
 12. jogszabályi kijelölésen alapuló egyéb tolmács tevékenység (pl. 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet 12.§ (6) bek.).
2.4 A szerv nyilvántartásai

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.5 Nyilvános kiadványok

Az OFFI Zrt. jelenleg nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal

2.6 Döntéshozatal, ülések

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.8 Pályázatok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.9 Hirdetmények

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Gazdasági Szereplő!
 
Csatoltan közzétesszük az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI Zrt.) ajánlatkérését „OFFI Ügyviteli Rendszer modulok Üzemeltetés támogatása” tárgyban.
 
Az ajánlatot elektronikusan kérjük benyújtani: beszerzes [at] offi [dot] hu
 
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2023. december 06. (szerda) 10.00 óra
 
Az ajánlatot az ajánlatkérésben foglaltak figyelembevételével, a letölthető mellékletek szerint szíveskedjenek megküldeni:

-    Ajánlattételi Felhívás
-    Műszaki leírás
-    Nyilatkozatok

 

2.10 Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok igénylését az OFFI Zrt.-nél a ildiko [dot] somogyi [at] offi [dot] hu (kabinetvezetőhöz) kell címezni

2.11 Közzétételi listák

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

OFFI adatfelelős

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

6.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

7.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság, az OFFI vezető tisztségviselői, és az Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önálló cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult neve, tisztsége, illetménye, végkielégítés és felmondási idő időtartama, továbbá a felügyelő-bizottsági tag neve, tisztsége, megbízási díja és egyéb járandósága, pénzbeli juttatása.

A változásokat követő 15 napon belül

A változást követő 2 év

Kabinet vezető

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

OFFI adatfelelős

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Jogi és szabályozási   osztályvezető

 2.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

3.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 Folyamatosan

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Kabinet vezető

 4.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 Folyamatosan

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

 5.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

 6.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 Negyedévente

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

OFFI adatfelelős

 l.

 A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 A változásokat követően azonnal

 A közzétételt követő 10 évig

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve  a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

HR és Munkaügyi Osztály vezetője

3.

 A pénzeszközei felhasználásával, az OFFI vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgál-tatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 A közzétételt követő 2 évig

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 4.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de min. 1 évig archívum-ban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 6.

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 Negyedévente

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 7.

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 Negyedévente

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az OFFI Zrt.-nél nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok nem voltak

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ 2016-17. évben a vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzésére folytatott vizsgálatot társaságunknál. A jelentés az ÁSZ honlapján megtalálható.

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az OFFI Zrt.-nél nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok nem voltak

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.5 Működési statisztika

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.2.2 Közzétételi egység: Számviteli beszámoló

Eredmény kimutatás, mérleg 2022.
Kiegészítő melléklet 2022.

Eredmény kimutatás, mérleg 2021.
Kiegészítő melléklet 2021.

Eredmény kimutatás, mérleg 2020.
Kiegészítő melléklet 2020.

Eredmény kimutatás, mérleg 2019.
Kiegészítő melléklet 2019.

Eredmény kimutatás, mérleg 2018.
Kiegészítő melléklet 2018.

3.2.3 Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

2024. I. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

271 273 810 Ft

létszám (fő)

138

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

18 207 500 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

253 066 310 Ft

3.3.2 Támogatások

Jelenleg az OFFI Zrt. nem nyújt támogatásokat

3.3.3 Szerződések

PARTNER NEVE A SZERZŐDÉS TÍPUSA A SZERZŐDÉS TÁRGYA A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Szerződés nettó értéke Elszámolási egység
Kezdete Vége
CIVIL Zrt. megbízási Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. székházában_2018 2018.01.01 2018.12.31 Élőerős őrzés-védelem ajánlati ár nettó: 1 980,- Ft./óra/fő Portaszolgálat ajánlati ár nettó: 1 850,-Ft./óra/fő Pénzszállítás ajánlati ár nettó: 7 500,- Ft./alkalom Távfelügyelet ajánlati ár nettó: 7 000,-Ft./hó havonta
EU-JOBS Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Kft. közbeszerzési/munkaerő-kölcsönzési keretszerződés Munkaerő-kölcsönzési keretszerződés_2018 2018.01.01 2018.12.31 22 000 000 Ft havonta
KLINER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft vállalkozási Bajza u. 52. épülettakarítás 2018.01.01 2018.12.31 (12 Ft + ÁFA * 1 971 négyzetméter + 10,8 Ft + ÁFA*765 négyzetméter)* teljesített munkanapok számával + 259 469 Ft + ÁFA /hó+498 880 Ft + ÁFA / OFFI nagytakarítása + 205 480 Ft + ÁFA / bíróság nagytakarítása havonta
MVM Partner Zrt. közbeszerzési/adásvételi/üzemeltetési Villamos energia 2018.01.01 2018.12.31 fogyasztás alapján havonta
PBS Hungária Papír, Iroda és Írószer Kereskedelmi Kft szállítási Papír - írószer - és irodszer szállítás 2018.01.01 2018.12.31 nettó 7 000 000 Ft + ÁFA éves keretösszeg szállítások után
TMSI Szoftver Iroda Kft. megbízási Támogatás a GDPR előírásainak való megfelelésre való felkészülésben 2018.01.01 2018.06.30 nettó 600 000 Ft / hó, + 25 óra és 4 kiszállás felett nettó 25 000 Ft / óra havonta
e-volreve Pénzügyi-Informatikai Kft megbízási Tanácsadás 2018.01.02 2018.12.31 28 000 Ft + ÁFA / óra , legfeljebb 416 óra / év havi
TMSI Szoftver Iroda Kft, megbízási Iratmintatár mintarendszerének létrehozása 2018.03.01 2018.08.31 555 000 Ft + ÁFA / hó: max 30 óra tanácsadás, 2 kiszállás, ezen felül 15 000 Ft + ÁFA / óra havonta
WSH Számítástechnikai Kft vállalkozási AZ OFFI Zrt. Üzembiztonsági és jogi kockázatoktól mentes napi tevékenységéhez szükséges informatikai szolgáltatások beszerzése GDPR megfelelőség céljából 2018.08.08 2019.08.08 13.900.000+Áfa keretösszeg, 13.900.-+Áfa/óradíjjal havonta
Paranox Bt megbízási CRM dokumentálási, tervezési, adatbáziskezelési, Office programozási tevékenységek, informatikai támogatás, képzés, informatikai eszközök üzembe helyezésének támogatása 2018.09.01 2019.08.31 bruttó 280 ezer / hó, havi 80 óra felett 3500 Ft+ÁFA/óra havonta
STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft keretszerződés munkaerő kölcsönzés 2018.09.14 2019.09.14 30.000.000+Áfa keretösszeg havi
STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft keretszerződés módosítás munkaerő kölcsönzés - határidő módosítás 2018.09.15 2019.12.15 30.000.000+Áfa keretösszeg havi
STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft keretszerződés módosítás munkaerő kölcsönzés - határidő módosítás 2018.09.15 2020.01.31 30.000.000+Áfa keretösszeg havi
MOL Nyrt. egyedi szerződés MOL Gold üzemanyagkártyás szerződés 2018.09.16 2021.03.15   kéthetente
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. együttműködési Földgáz közös beszerzése 2018.10.01 2019.10.01    
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. együttműködési sERPa Integrált Vállalatirányítási Rendszer felhasználói jog, terméktámogatás 2018.10.31 2019.03.31 licencedíj: 2.030.000.-Ft+Áfa, bevezetés:1.450.000.-Ft+Áfa, programfejlesztés: 850.000.-Ft+Áfa, terméktámogatás: 54.150.-Ft+Áfa/hónap teljesítés után+havonta
UPC Magyarország Kft szolgáltatói internet hozzáférés 2018.11.01 2019.12.31 nettó 442 000,- Ft./hó havonta
WSH Számítástechnikai Kft szolgáltatási szerződés Forrásnyelvi iratmintatár impelmentáció 2018.11.01 2019.12.31 57.847.920.- Ft+ÁFA+Közbesz.díj teljesítés után
Nádor Rendszerház Kft. szállítási szerződés megrendelt termékek leszállítása 2018.12.19 2019.01.19 5.617.960.-Ft+Áfa teljesítés után
CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. megbízási szerződés módosítása őrzés védelem + pénzszállítás tevékenység + távfelügyelet 2019.01.01 2019.03.09 őrző-védő tevékenység: 2.253/Ft/óra/fő+ÁFA, portaszolgálat: 2.190 Ft/óra/fő + ÁFA, pénzszállítás: 7500 Ft / alkalom + ÁFA, távfelügyelet: 7000 Ft / hó + ÁFA havonta
MVM Partner Zrt. egyedi szerződés villamos energia vétel 2019.01.01 2019.12.31 22,99 Ft / 1 kwh + egyéb díjak. mennyiség: 221924 kwh, havonta
PBS Hungária Papír, Iroda és Írószer Kereskedelmi Kft szállítási Papír - írószer - és irodszer szállítás 2019.01.01 2019.12.31 nettó 7 000 000 Ft + ÁFA éves keretösszeg szállítások után
CuboEvento Rendezvényszervező és Tanácsadó Kft keretszerződés módosítás Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 2019.01.02 2019.12.31 legfeljebb az eredeti 6 000 000 Ft + ÁFA keretből megmaradt összeg kimerüléséig. teljesítésigazolás alapján, rendezvény után
e-volreve Pénzügyi-Informatikai Kft megbízási szerződés Tanácsadás 2019.01.02 2019.12.31 28 000 Ft + ÁFA / óra , legfeljebb 416 óra / év havi
Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. vállalkozási keretszerződés őrzés-védelmi szolg. 2019 2019.03.09 2020.03.29 20.000.000.-Ft+Áfa keretösszeg/12 hóra havonta teljesítésigazolás alapján
Paranox Bt megbízási szerződés rendszerfelügyeleti és fejlesztési feladatok 2019.09.01 2019.12.31 280.000.-Ft+ÁFA/hó, 80 óra felett további 3.500.-Ft+ÁFA/óra teljesítésigazolás alapján
Nádor Rendszerház Kft. szállítási szerződés eszközök beszerzése 2019.12.12 2019.12.27 10.313.160.-Ft+ÁFA teljesítés után
SERCO Infromatkai Kft. szállítási szerződés eszközök beszerzése 2019.12.12 2019.12.27 22.358.900.-Ft+ÁFA teljesítés után
KLINER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft vállalkozói szerződés Bajza u. 52. épülettakarítás 2020.01.01 2020.12.31 (13,2 Ft + ÁFA * 1 971 négyzetméter + 12 Ft + ÁFA*765 négyzetméter)* teljesített munkanapok számával + 289.900 Ft + ÁFA /hó+558.745 Ft + ÁFA / OFFI nagytakarítása + 304.640 Ft + ÁFA / bíróság nagytakarítása havonta
MVM Partner Zrt. egyedi szerződés villamos energia vétel 2020.01.01 2020.12.31 21,65 Ft / 1 kwh + egyéb díjak. mennyiség: 223549 kwh, havonta
Paranox Bt megbízási CRM dokumentálási, tervezési, adatbáziskezelési, Office programozási tevékenységek, informatikai támogatás, képzés, informatikai eszközök üzembe helyezésének támogatása 2020.01.01 2020.12.31 bruttó 280 ezer / hó, havi 80 óra felett 3500 Ft+ÁFA/óra havonta
PBS Hungária Papír, Iroda és Írószer Kereskedelmi Kft szállítási szerződés Papír - írószer - és irodszer szállítás 2020.01.01 2020.12.31 nettó 7 000 000 Ft + ÁFA éves keretösszeg szállítások után
STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft keretszerződés munkaerő kölcsönzés 2020.02.03 2021.02.03 30.000.000+Áfa keretösszeg havi
CuboEvento Rendezvényszervező és Tanácsadó Kft keretszerződés Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 2020.03.02 2021.12.31 legfeljebb 6 000 000 Ft + ÁFA teljesítésigazolás alapján, rendezvény után
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vállalkozási szerződés matematikai módszerek alkalmazása a fordításban - tanulmány 2020.03.10 2020.04.30 5.800.000.-Ft+ÁFA  
4you coaching Kft vállalkozási és szállítási keretszerződés e-learning 2020.10.15 2022.05.31 13.500.000.-Ft+ÁFA keretösszeg negyedévente, teljesítésigazolás alapján
Pannon Set Kereskedelmi és Szolgáltató Kft vállalkozási online rendeléstámogató rendszer, ügyfélportál kialakítása 2020.10.22 2020.12.31 9.800.000..-Ft+ÁFA  
Kőrösi Autó Kft. adásvételi szerződés gépkocsivásárlás 2020.12.10 2020.12.10 7.699.000.-Ft  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vállalkozási szerződés Matematikai Módszerek Mintarendszer 21 2021.01.01 2021.05.31 5.118.110.- Ft+Áfa teljesítésigazolás alapján
KLINER PLUSZ Kft. vállalkozási Bajza u. 52. épülettakarítás 2021.01.01 2021.12.31 (13,75 Ft + ÁFA * 1 971 négyzetméter + 12,5 Ft + ÁFA*765 négyzetméter)* teljesített munkanapok számával + 295.000 Ft + ÁFA /hó+558.745 Ft + ÁFA / OFFI nagytakarítása + 304.640 Ft + ÁFA / bíróság nagytakarítása havonta
MOL Nyrt. egyedi szerződés MOL Gold üzemanyagkártyás szerződés 2021.01.01 2023.12.31    
NKM Energia Zrt értékesítési szerződés villamosenergia vétel 2021.01.01 2021.12.31   tárgyhót kövevető 30 nap
Paranox Bt megbízási CRM dokumentálási, tervezési, adatbáziskezelési, Office programozási tevékenységek, informatikai támogatás, képzés, informatikai eszközök üzembe helyezésének támogatása 2021.01.01 2021.12.31 bruttó 364 ezer / hó, havi 80 óra felett 4550 Ft+ÁFA/óra havonta
PBS Hungária Papír, Iroda és Írószer Kereskedelmi Kft szállítási szerződés Papír - írószer - és irodszer szállítás 2021.01.01 2021.12.31 7.500.000.-Ft+ÁFA /év keretösszeg szállítások után
Vodafone Magyarország Zrt. egyedi előfizetői szerződés Internet szolgáltatás 2021. évre 2021.01.01 2021.12.31 448 800 / hó, össz:  
S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt. vállalkozási keretszerződés őrzés-védelmi szolg. 2020-2021 2021.01.04 2022.01.04 21.000.000.-Ft+Áfa keretösszeg teljesítés kimutatás alapján
NÁDOR Rendszerház Kft adásvételi szerződés szerver és storage hardver és szoftver rdsz. Megújítása, fejlesztése 2021.01.21 2021.02.15 21.998.501  
Pannon Set Kereskedelmi és Szolgáltató Kft szállítási és vállalkozási szerződés űrlapkitöltő modul 2021.04.21 2021.06.17 6.800.000..-Ft+ÁFA  
Clearwater Ker. és Szolg. Kft bérleti-szolgáltatási szerződés módosítás ballonos víz és gép bérlete, ballonok folyamatos cseréje 2021.06.28 .. fogyasztás alapján  
SHARP Electronics Europe GmbH szolgáltatási üzemeltetési szolgáltatás 2021.09.09 2022.12.16 5.222.000+30%+ÁFA  
Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató KFT ingatlan adásvételi szerződés ingatlan vásárlás - Nyíregyháza 2021.09.16 2021.09.30 20.653.000 Ft  
Kiss Klára adásvételi ingatlan vásárlás - Székesfehérvár 2021.09.21 2021.09.29 27.400.000.-Ft 2021.09.29.-ig
Kőrösi Autó Kft. tulajdonjog átruházási szerződés szgk tulajdonjog átruházás 2021.09.21 2021.09.21 5.500.000 Ft  
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft szállítási szerződés gáz energia vásárlás 2021.10.01 2022.10.01 20,888 huf/kwh havonta
Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Prodiák Iskolaszövetkezet, ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet keretszerződés munkaerő-kölcsönzés 2021.10.01 2022.10.01    
Módusz Office-Holding Informatiak és Ügyviteli Zrt. szállítási szerződés okosóra 2021.11.19 2021.12.14 8.922.000.Ft  
GTHING Szolgáltató és Üzemeltető Kft. vállalkozási szerződés festés 2021.11.20 2021.12.30 9.750.000 Ft+Áfa számla kézhezvételétől számított 15 napon belül
SILINFO Consulting Kft. szállítási és vállalkozási személyügyi folyamat menedzselő szoftver 2021.11.25 2022.02.28 14.260.000.Ft+Áfa teljesítésigazolás alapján
SERCO Infromatkai Kft. egyedi szerződés storage beszerzés 2021.12.06 2021.12.31 7.435.691.-Ft+ÁFA teljesítés után
CSA Research vállalkozási LSP szolgáltatáshoz licenc, konzultáció 2021.12.09 2022.12.09 14.000 USD  
KLINER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft vállalkozói szerződés Bajza u. 52. épülettakarítás 2022.01.01 2022.12.31 (14 Ft + ÁFA * 1 971 négyzetméter + 13 Ft + ÁFA*765 négyzetméter)* teljesített munkanapok számával + 302.000 Ft + ÁFA /hó+558.745 Ft + ÁFA / OFFI nagytakarítása + 304.640 Ft + ÁFA / bíróság nagytakarítása havonta
Paranox Bt megbízási CRM dokumentálási, tervezési, adatbáziskezelési, Office programozási tevékenységek, informatikai támogatás, képzés, informatikai eszközök üzembe helyezésének támogatása 2022.01.01 2022.12.31 bruttó 364 ezer / hó, havi 80 óra felett 4550 Ft+ÁFA/óra havonta
Vodafone Magyarország Zrt. egyedi előfizetői szerződés Internet szolgáltatás 2022. évre 2022.01.01 2022.12.31 448 800 / hó, össz:  
PBS Hungária Papír, Iroda és Írószer Kereskedelmi Kft szállítási szerződés Papír - írószer - és irodszer szállítás 2022.03.10 2023.03.01 7.500.000.-Ft+ÁFA /év keretösszeg szállítások után
SILINFO Consulting Kft. szállítási és vállalkozási személyügyi folyamat menedzselő szoftver 2022.04.01 2022.12.31 489.000.Ft+Áfa/hó teljesítésigazolás alapján
Lénárt Épker Kft. vállalkozási szerződés tetőcsere 2022.07.21 2022.12.20 21.128.151. Ft+ÁFA  
MVM Partner Zrt. egyedi szerződés földgáz adásvétel 2022.10.01 2023.10.01 41 574 940 - 49 889 892 szerz.menny.: 462 067 max menny. 554 480 havonta
dr. Virág István Ügyvédi Iroda megbízási szerződés jogi szakértői szolgáltatás 2022.10.07 2023.12.31 418.000 Ft/hó,+ max 5 óra/hó 19.000 Ft/óra, vagy 14.000 Ft/óra  
Novar Kft. üzemeltetési szerződés telefonközpont, készülék beszerzés 2022.11.21 2022.12.19 12.169.160.-Ft+ÁFA egyszeri
SHARP Electronics Europe GmbH szolgáltatási üzemeltetési szolgáltatás 2022.12.18 2023.12.17 dkü becsérték: 14 056 320,-  
KLINER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft vállalkozói szerződés Bajza u. 52. épülettakarítás 2023.01.01 2023.12.31 (15,5 Ft + ÁFA * 1 971 négyzetméter + 14,5 Ft + ÁFA*765 négyzetméter)* teljesített munkanapok számával + 328.000 Ft + ÁFA /hó+585.000 Ft + ÁFA / OFFI nagytakarítása + 319.000 Ft + ÁFA / bíróság nagytakarítása havonta
MVM Partner Zrt. egyedi szerződés Villamos energia adásvétel 2023.01.01 2023.12.31 46 324 405,35 havonta
Paranox Bt megbízási CRM dokumentálási, tervezési, adatbáziskezelési, Office programozási tevékenységek, informatikai támogatás, képzés, informatikai eszközök üzembe helyezésének támogatása 2023.01.01 2023.12.31 bruttó 364 ezer / hó, havi 80 óra felett 4550 Ft+ÁFA/óra havonta
SILINFO Consulting Kft. szállítási és vállalkozási személyügyi folyamat menedzselő szoftver 2023.01.01 2023.11.30 635.000.Ft+Áfa/hó teljesítésigazolás alapján
Fővárosi Csatornázási Művek közszolgáltatási közműves szennyvízelvezetés folyamatos szolg.. határozatlan.. fogyasztás alapján havi

3.3.4 Koncessziók

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.5 Egyéb kifizetések

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Zrt. 
az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával „Munkahelyi képzések támogatása az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál” című, TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617 azonosító számú pályázatot valósított meg.

A pályázat célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

A pályázat megvalósítására elnyert összeg: 50.548.008 Ft.

Új Széchényi terv
Magyarország megújul

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával
Rugalmas munkahelyek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál” című, TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0890 azonosító számú pályázatot valósított meg.

A pályázat célja, hogy a munkavállalók létszámának bővítésével minél több munkatárs vehessen részt valamilyen atipikus (rugalmas-, táv-, részmunka) foglalkoztatási formában.

Az új munkavégzési formában dolgozó munkavállalók 10 órás Időgazdálkodás és stressz kezelés, valamint 20 órás együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztés témájú képzéseken vettek részt.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Széchényi 2020 logó

A pályázat megvalósítására elnyert összeg 11.967.447 Ft.

A projekt befejezési dátuma: 2015.12.31.


3.3.7 Közbeszerzés

Közbeszerzés 2019
Közbeszerzés 2020
Közbeszerzés 2021
Közbeszerzés 2022
Közbeszerzés 2023
Közbeszerzés 2024

4.1 Gazdálkodó szervezetek
Gazdálkodó szervezetek 2017. 05. 05. előtt

NÉV

SZÉKHELY

ELÉRHETŐSÉG

TEVÉKENYSÉGI KÖR

KÉPVISELŐ NEVE

RÉSZESEDÉS MÉRTÉKE

OFFI-BON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Magyar László

ügyvezető

 

99%

 

OFFI-COOP Kft.

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Építmény

üzemeltetés

 

Csata Antal

ügyvezető

 

100%

Gazdálkodó szervezetek 2016. előtt

NÉV

SZÉKHELY

ELÉRHETŐSÉG

TEVÉKENYSÉGI KÖR

KÉPVISELŐ NEVE

RÉSZESEDÉS MÉRTÉKE

OFFI-BON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Magyar László

ügyvezető

 

99%

 

SKART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "v.a."

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Boza Marianna végelszámoló

90%

OFFI-COOP Kft.

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Építmény

üzemeltetés

 

Csata Antal

ügyvezető

 

100%

 

Gazdálkodó szervezetek 2015.02.06. előtt

NÉV

SZÉKHELY

ELÉRHETŐSÉG

TEVÉKENYSÉGI KÖR

KÉPVISELŐ NEVE

RÉSZESEDÉS MÉRTÉKE

OFFI-BON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1062 Budapest Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Magyar László ügyvezető

90%

SKART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "v.a."

1062 Budapest Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Boza Marianna végelszámoló

90%

OFFI-COOP Kft.

1062 Budapest Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Építmény üzemeltetés

Csata Antal

ügyvezető

100%

OFFICE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5700 Gyula, Diófa u. 16.

telephely:

1062 Budapest, Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Számítógép-üzemeltetés

Hackl Krisztián

ügyvezető

60%

4.2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és működési szabályzat 2012

4.3 Közzétételi egység: Számviteli beszámoló

Eredmény kimutatás, mérleg 2017.
Kiegészítő melléklet 2017.

Mérleg - 2016.
Kiegészítő melléklet - 2016.
Eredménykimutatás - 2016.

Mérleg - 2015.
Kiegészítő melléklet - 2015.
Eredménykimutatás - 2015.

Mérleg - 2014.
Kiegészítő melléklet - 2014.
Eredménykimutatás – 2014.

Számviteli beszámoló - 2013.

4.4 A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak - 2023. III. né.

2023. III. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

261 402 597 Ft

létszám (fő)

137

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

9 612 500 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

240 262 529 Ft

A foglalkoztatottak - 2023. II. né.

2023. II. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

258 565 991 Ft

létszám (fő)

137

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

9 707 500 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

239 377 590 Ft

A foglalkoztatottak - 2023. I. né.

2023. I. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

213 428 249 Ft

létszám (fő)

137

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

8 193 126 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

196 224 256 Ft

A foglalkoztatottak - 2022. IV. né.

2022. IV. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

350 605 641 Ft

létszám (fő)

137

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 10 155 000 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 330 906 495 Ft

A foglalkoztatottak - 2022. III. né.

2022. III. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

211 962 297 Ft

létszám (fő)

136

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 7 355 000Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 196 751 251Ft

4.5 Szerződések

Szerződések - 2017.

PARTNER NEVE

A SZERZŐDÉS TÍPUSA

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Szerződés nettó értéke

Elszámolási egység

Kezdete

Vége

EU-JOBS Kft

munkaerő-kölcsönzési

keretszerződés módosítás munkaerőkölcsönzésre

2017.09.07

2017.12.31

36 750 000 Ft

összesen

EU-JOBS Kft

munkaerő-kölcsönzési

keretszerződés módosítás munkaerőkölcsönzésre

2017.09.31

2017.12.31

36750000 Ft

összesen

Civil Zrt.

megbízási

Őrzés-védelem 2017.

2017.01.31

2018.12.31

10321690 Ft

havonta

Kontakt Műhely Kft.

megbízási

Szervezeti coaching, vezető műhely

2017.01.31

2017.7.31

6700000 Ft

havonta

4You Coaching Kft.

vállalkozási

ISO 17100:2015 szabvány beszerzése

2017.04.31

2017.8.31

7600000 Ft

ütemezés szerint

AUTO-FORT Kft.

szállítási

Gépjármű beszerzése az OFFI Zrt. részére_2017

2017.08.02

2017.8.2

11323500 Ft

egyszeri

UPC Magyarország Kft.

szolgáltatási

Internet-szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2017/2018

2017.10.30

2018.10.30

5220000 Ft

havonta

Konzolép Kft.

vállalkozási

OFFI Bajza utcai irodáinak és egyéb helyiségeinek festés, mázolása

2017.09.10

2017.12.10

5756900 Ft

egyszeri

Cuboevento Kft.

keretszerződés

Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása az OFFI Zrt. részére keretszerződés megkötésével

2017.11.31

2018.12.31

6 000 000 Ft (keretösszeg) Ft

keretösszeg/megrendeléskor

Serco Kft.

szállítási

Informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése - Szerver rendszerek

2017.12.28

2017.12.28

6935000 Ft

egyszeri

Nádor Rendszerház Kft.

szállítási

Informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése - Szerver rendszerek

2017.12.28

2017.12.28

5020720 Ft

egyszeri

MVM Partner Zrt.

közbeszerzési/adásvételi/üzemeltetési

Földgáz adás-vétel

2017.10.01

2018.10.1

fogyasztás alapján Ft

havonta

Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.

közbeszerzési/szállítási keretszerződés

Ajándék utalványok beszerzése

2017.12.31

2018.12.31

34 000 000 Ft

keretösszeg/megrendeléskor

4.6 Közbeszerzés

4.6.1 Közbeszerzési terv

Közbeszerzési terv 2011
Közbeszerzési terv 2012
Közbeszerzési terv 2013
Közbeszerzési terv 2014
Közbeszerzési terv 2015
Közbeszerzési terv 2016
Közbeszerzési terv 2017
Közbeszerzési terv 2017 I. számú módosítás
Közbeszerzési terv 2018
Közbeszerzési terv 2019

4.6.2 Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerének továbbfejlesztése 2017.

Ajánlattételi felhívás
Tájékoztató levél