1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 52.
postacím: 1394 Budapest, Pf. 359
központi telefonszám:+36-1-428-9600
központi faxszám:  +36-1-428-9611
e-mail cím: info [at] offi [dot] hu
Internet: www.offi.hu

1.1.2 Szervezeti struktúra

1.1.3 A szerv vezetői

Management és FB

Management:
 • dr. Németh Gabriella, vezérigazgató
 • Somogyi Ildikó, kabinetvezető
 • Lang Zoltán számviteli és pénzügyi osztályvezető
Felügyelő Bizottság:
 • dr. Nagy Márta
 • dr. Pálvölgyi Ákos Mátyás
 • dr. Ökrös Oszkár
Közérdekű információk
1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Az OFFI nem felügyel költségvetési szervet.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

 

NÉV

SZÉKHELY

ELÉRHETŐSÉG

TEVÉKENYSÉGI KÖR

KÉPVISELŐ NEVE

RÉSZESEDÉS MÉRTÉKE

OFFI-BON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1062 Budapest
Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Lang Zoltán ügyvezető

100%

1.4 Közalapítványok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

1.5 Lapok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Az OFFI Zrt. felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervei

Igazságügyi Minisztérium (IM)
Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 2-4.
Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2
Telefon: 06 (1) 795-1000
Fax: 06 (1) 795-0002

1.7 Költségvetési szervek

Nincs OFFI alapítású költségvetési szervezet.

 

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és Működési Szabályzat
MT rendelet
IM rendelet

2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.3 Közszolgáltatások
 1. hiteles fordítás (24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. § és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet 5. §),
 2. fordításhitelesítés (24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. § és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet 5. §),
 3. igazságügyi tolmácsolás (7/1986. (VI.26.) IM rendelet 6. §),
 4. 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése szerinti jogszabályfordítás,
 5. idegennyelvű iratról hiteles másolat készítése (24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. § és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet 5. §),
 6. lektorálás (10/2015. (V.29.) IM rendelet 4. §),
 7. névmódosítással összefüggő szakvélemény készítése (az 1993. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 13/A. §),
 8. az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási és lektorálási tevékenység (10/2015. (V. 29.) IM rendelet),
 9. a miniszterelnök kabinetfőnökének felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási tevékenység (2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 2. § (3) bekezdés),
 10. a Miniszterelnökséget vezető miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási és lektorálási tevékenység (8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 3/A. §),
 11. közreműködés az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokban (9/2015. (IV. 30.) IM rendelet).
 12. jogszabályi kijelölésen alapuló egyéb tolmács tevékenység (pl. 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet 12.§ (6) bek.).
2.4 A szerv nyilvántartásai

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.5 Nyilvános kiadványok

Az OFFI Zrt. jelenleg nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal

2.6 Döntéshozatal, ülések

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.8 Pályázatok

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.9 Hirdetmények

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

2.10 Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok igénylését az OFFI Zrt.-nél a ildiko [dot] somogyi [at] offi [dot] hu (kabinetvezetőhöz) kell címezni

2.11 Közzétételi listák

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

OFFI adatfelelős

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

6.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

7.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság, az OFFI vezető tisztségviselői, és az Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önálló cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult neve, tisztsége, illetménye, végkielégítés és felmondási idő időtartama, továbbá a felügyelő-bizottsági tag neve, tisztsége, megbízási díja és egyéb járandósága, pénzbeli juttatása.

A változásokat követő 15 napon belül

A változást követő 2 év

Kabinet vezető

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

OFFI adatfelelős

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Jogi és szabályozási   osztályvezető

 2.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

3.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 Folyamatosan

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Kabinet vezető

 4.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 Folyamatosan

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

 5.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

 6.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 Negyedévente

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

OFFI adatfelelős

 l.

 A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 A változásokat követően azonnal

 A közzétételt követő 10 évig

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve  a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

HR és Munkaügyi Osztály vezetője

3.

 A pénzeszközei felhasználásával, az OFFI vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgál-tatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 A közzétételt követő 2 évig

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 4.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de min. 1 évig archívum-ban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 6.

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 Negyedévente

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 7.

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 Negyedévente

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az OFFI Zrt.-nél nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok nem voltak

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ 2016-17. évben a vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzésére folytatott vizsgálatot társaságunknál. A jelentés az ÁSZ honlapján megtalálható.

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az OFFI Zrt.-nél nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok nem voltak

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.5 Működési statisztika

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves költségvetések

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.2.2 Közzétételi egység: Számviteli beszámoló

Eredmény kimutatás, mérleg 2020.
Kiegészítő melléklet 2020.

Eredmény kimutatás, mérleg 2019.
Kiegészítő melléklet 2019.

Eredmény kimutatás, mérleg 2018.
Kiegészítő melléklet 2018.

Eredmény kimutatás, mérleg 2017.
Kiegészítő melléklet 2017.

3.2.3 Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.3 Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

2022. III. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

211 962 297 Ft

létszám (fő)

136

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

7 355 000 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

196 751 251 Ft

3.3.2 Támogatások

Jelenleg az OFFI Zrt. nem nyújt támogatásokat

3.3.3 Szerződések

PARTNER NEVE A SZERZŐDÉS TÍPUSA A SZERZŐDÉS TÁRGYA A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA Szerződés nettó értéke Elszámolási egység
Kezdete Vége
Eniac Computing Kft felhasználói integrált számviteli rendszer - főkönyv, pénzügy, számlázás, tárgyi eszköz, készletnyilvántartási modulok 2011.03.22 határozatlan 138 586 Ft havi
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt közbeszerzési / szállítási Erzsébet étkezési utalványok beszerzése 2015. évben 2015.01.20 2015.12.31 15 385 443 Ft keretösszeg / megrendeléskor
Kopi-Tech Kft szállítási nyomtatók, szkennerek beszerzése 2015.03.12 2015.03.31 6 899 000 Ft egyszeri
Magyar Posta szolgáltatási postai küldeményforgalmi szolgáltatások (díj hitelezve) 2008.01.01 határozatlan díjtáblázat / felhasználás alapján kéthetente
Magyar Posta szolgáltatási - módosítás postai küldeményforgalmi szolgáltatások (díj hitelezve) - országos hálózatra kiterjesztve 2012.06.06 határozatlan
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. közüzemi villamosenergia-kereskedelmi egyedi szerződés (Bajza u. 52., 54., Győr, Szhely, Pécs,Nyháza, Eger,Miskolc,Szeged) 2015.01.01 2015.12.31 fogyasztás alapján havi
Pannon Set Kft. közbeszerzési / vállalkozási CRM ügyviteli rendszer és iktatórendszer fejlesztése 2015.07.13 2015.10.31 9 940 000 Ft egyszeri
Pensum Group Kft közbeszerzési / szolgáltatási munkaerő kölcsönzés keretszerződés 2014.08.15 2015.09.15 24 600 000 Ft keretösszeg / havi elszámolás
Transkert Bt. megbízási tanácsadói tevékenység hatósági vizsgálatok tényfeltárásához, szolgáltatások fejlesztéséhez 2012.07.16 2015.05.31 200 000 Ft havi
Wallis Kerepesi Kft szállítási gépkocsivásárlás 2015.03.24 2015.04.08 6 849 000 Ft egyszeri
CEE Forms Kft megbízási - módosítás tanúsított iratkezelési szoftver bevezetésével kapcsolatos tanácsadás (határidők és feladatok módosítása) 2015.04.15 2016.09.30 5 792 000 Ft összesen
CYEB Energiakereskedő Kft adásvételi keretszerződés villamosenergia-kereskedelmi egyedi szerződés (Bajza u. 52., 54., Győr, Szhely, Pécs,Nyháza, Eger,Miskolc,Szeged) 2016.01.01 2016.12.31 fogyasztás alapján havi
DataLock Kft. megbízási biztonsági és compliance tanácsadás, egyéb szakértői feladatok 2016.01.04 2016.12.31 450 000 Ft havi
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási TÁMOP 2.4.5-12/7-2012-0890 rugalmas munkavégzés és távmunka 2015.05.04 2020.12.31 12 059 488 Ft összesen
EU-JOBS Kft munkaerő-kölcsönzési

keretszerződés módosítás munkaerőkölcsönzésre

2017.09.07

2017.12.31

36 750 000 Ft

összesen
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt szállítási Erzsébet étkezési utalványok beszerzése 2015/2016. évben 2015.10.20 2016.12.31 17 000 000 Ft összesen
TIGÁZ Zrt. közüzemi földgáz adás-vétele 2015.07.01 2016.10.01 fogyasztás alapján havi
UPC Magyarország Kft szolgáltatási internet szolgáltatás nyújtása 2015/2017 2015.10.02 2017.10.02 443 000 Ft havi
WSH Számítástechnikai Kft vállalkozási sharepoint svr 2013 sngl olp nl szoftverlicenc és rendszermérnöki támogatás 2015.08.10 2016.08.10 7 891 400 Ft összesen
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt szállítási Étkezési Erzsébet utalványok beszerzése 2016 2016.03.03 2016.12.31 12.077.100 összesen
MOL Nyrt. központosított közbeszerzési / szállítási KM0101UKAR16: üzemaanyag / üzemanyagkártyás keretszerződés KEF egyedi 2016.04.01 2018.09.30 forgalom alapján kéthetente
dr. Vass Mária megbízási 2015. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzése, 2016. évi belső ellenőrzési terv elkészítése 2016.05.01 2017.04.30 500 000 Ft havi
Magyar Telekom Távközlési Nyrt. szolgáltatási ISDN, üzleti vonal és fax to mail szolgáltatások 22 telephelyre + a kapcsolódó készülékek és rendszerkészülékek 2016.06.02 2017.06.02 440 828 Ft /hó + 295 785 Ft egyszeri díj havi, egyszeri
Civil Zrt. megbízási

Őrzés-védelem 2017.

2017.01.01. 2018.12.31. 10 321 690 Ft havonta

Kontakt Műhely Kft.

megbízási Szervezeti coaching, vezető műhely 2017.01.25. 2017.07.31. 6 700 000 Ft havonta
4You Coaching Kft. vállalkozási ISO 17100:2015 szabvány beszerzése 2017.04.19. 2017.08.31. 7 600 000 Ft ütemezés szerint
AUTO-FORT Kft.  szállítási Gépjármű beszerzése az OFFI Zrt. részére_2017 2017.08.02. 2017.08.02. 11 323 500 Ft egyszeri
UPC Magyarország Kft.  szolgáltatási Internet-szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. részére 2017/2018 2017.10.30. 2018.10.30. 5 220 000 Ft havonta

Konzolép Kft. 

vállalkozási OFFI Bajza utcai irodáinak és egyéb helyiségeinek festés, mázolása 2017.09.21. 2017.12.10. 5 756 900 Ft egyszeri
Cuboevento Kft.  keretszerződés Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása az OFFI Zrt. részére keretszerződés megkötésével 2017.11.21 2018.12.31 6 000 000 Ft (keretösszeg) keretösszeg/megrendeléskor
Serco Kft. szállítási Informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése - Szerver rendszerek 2017.12.08 2017.12.28 6 935 000 Ft egyszeri
Nádor Rendszerház Kft. szállítási Informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése - Szerver rendszerek 2017.12.08 2017.12.28. 5 020 720 Ft egyszeri
CIVIL Zrt. megbízási Élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása az OFFI Zrt. székházában_2018 2018.01.01. 2018.12.31.

Élőerős őrzés-védelem ajánlati ár nettó: 
1 980,- Ft./óra/fő
Portaszolgálat ajánlati ár nettó: 1 850,-Ft./óra/fő
Pénzszállítás ajánlati ár nettó: 7 500,- Ft./alkalom
Távfelügyelet ajánlati ár nettó: 7 000,-Ft./hó

havonta
EU-JOBS Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Kft. közbeszerzési/munkaerő-kölcsönzési keretszerződés Munkaerő-kölcsönzési keretszerződés_2018 2018.01.01. 2018.12.31. 22 000 000 Ft havonta
MVM Partner Zrt. közbeszerzési/adásvételi/üzemeltetési Földgáz adás-vétel 2017.10.01. 2018.10.01. fogyasztás alapján havonta
MVM Partner Zrt. közbeszerzési/adásvételi/üzemeltetési Villamos energia 2018.01.01. 2018.12.31. fogyasztás alapján havonta
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. közbeszerzési/szállítási keretszerződés Ajándék utalványok beszerzése 2017.12.14. 2018.12.31. 34 000 000 Ft keretösszeg/megrendeléskor

3.3.4 Koncessziók

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.5 Egyéb kifizetések

Az OFFI Zrt. vonatkozásában nem értelmezhető

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Zrt. 
az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával „Munkahelyi képzések támogatása az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál” című, TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617 azonosító számú pályázatot valósított meg.

A pályázat célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

A pályázat megvalósítására elnyert összeg: 50.548.008 Ft.

Új Széchényi terv
Magyarország megújul

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával
Rugalmas munkahelyek az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál” című, TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0890 azonosító számú pályázatot valósított meg.

A pályázat célja, hogy a munkavállalók létszámának bővítésével minél több munkatárs vehessen részt valamilyen atipikus (rugalmas-, táv-, részmunka) foglalkoztatási formában.

Az új munkavégzési formában dolgozó munkavállalók 10 órás Időgazdálkodás és stressz kezelés, valamint 20 órás együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztés témájú képzéseken vettek részt.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Széchényi 2020 logó

A pályázat megvalósítására elnyert összeg 11.967.447 Ft.

A projekt befejezési dátuma: 2015.12.31.


3.3.7 Közbeszerzés

Közbeszerzés 2019
Közbeszerzés 2020
Közbeszerzés 2021

4.1 Gazdálkodó szervezetek
Gazdálkodó szervezetek 2017. 05. 05. előtt

NÉV

SZÉKHELY

ELÉRHETŐSÉG

TEVÉKENYSÉGI KÖR

KÉPVISELŐ NEVE

RÉSZESEDÉS MÉRTÉKE

OFFI-BON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Magyar László

ügyvezető

 

99%

 

OFFI-COOP Kft.

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Építmény

üzemeltetés

 

Csata Antal

ügyvezető

 

100%

Gazdálkodó szervezetek 2016. előtt

NÉV

SZÉKHELY

ELÉRHETŐSÉG

TEVÉKENYSÉGI KÖR

KÉPVISELŐ NEVE

RÉSZESEDÉS MÉRTÉKE

OFFI-BON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Magyar László

ügyvezető

 

99%

 

SKART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "v.a."

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Boza Marianna végelszámoló

90%

OFFI-COOP Kft.

1062 Budapest

Bajza u. 52.

 

+36-1-428-9600

Építmény

üzemeltetés

 

Csata Antal

ügyvezető

 

100%

 

Gazdálkodó szervezetek 2015.02.06. előtt

NÉV

SZÉKHELY

ELÉRHETŐSÉG

TEVÉKENYSÉGI KÖR

KÉPVISELŐ NEVE

RÉSZESEDÉS MÉRTÉKE

OFFI-BON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1062 Budapest Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Magyar László ügyvezető

90%

SKART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "v.a."

1062 Budapest Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Fordítás, tolmácsolás

Boza Marianna végelszámoló

90%

OFFI-COOP Kft.

1062 Budapest Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Építmény üzemeltetés

Csata Antal

ügyvezető

100%

OFFICE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5700 Gyula, Diófa u. 16.

telephely:

1062 Budapest, Bajza u. 52.

+36-1-428-9600

Számítógép-üzemeltetés

Hackl Krisztián

ügyvezető

60%

4.2 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és működési szabályzat 2012

4.3 Közzétételi egység: Számviteli beszámoló

Mérleg - 2016.
Kiegészítő melléklet - 2016.
Eredménykimutatás - 2016.

Mérleg - 2015.
Kiegészítő melléklet - 2015.
Eredménykimutatás - 2015.

Mérleg - 2014.
Kiegészítő melléklet - 2014.
Eredménykimutatás – 2014.

Számviteli beszámoló - 2013.

4.4 A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak - 2014.

2014. I. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

147 841 793 Ft

létszám (fő)

168   

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

10 520 000 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

137 891 793 Ft

A foglalkoztatottak - 2015. I. né.

2015. I. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

147 113 551 Ft

létszám (fő)

160   

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

10 204 262 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

125 416 974 Ft

A foglalkoztatottak - 2015. II. né.

2015. II. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

153 355 802 Ft

létszám (fő)

159   

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

17 901 549 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

122 957 572 Ft

A foglalkoztatottak - 2015. III. né.

2015. III. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

153 515 896 Ft

létszám (fő)

161

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

12 812 805 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

128 206 410 Ft

A foglalkoztatottak - 2015. IV. né.

2015. IV. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

170 928 703 Ft

létszám (fő)

160   

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

6 141 426 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

269 769 378 Ft

A foglalkoztatottak - 2016. I. né.

2016. I. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

141 782 361 Ft

létszám (fő)

163

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

7 869 997 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

124 158 716 Ft

4.5 Szerződések

Szerződések - 2015.03.23.

PARTNER NEVE

A SZERZŐDÉS TÍPUSA

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Szerződés nettó értéke

Kezdete

Vége

DataLock Kft.

megbízási

biztonsági és compliance tanácsadás, egyéb szakértői feladatok

2015.01.05

2015.12.31

450.000 Ft/hó

Eniac Computing Kft

felhasználói

integrált számviteli rendszer - főkönyv,pénzügy,számlázás,tárgyi eszköz, készletnyilvántartási modulok

2011.03.22

határozatlan

138.586 Ft /hó

Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.

közbeszerzési / szállítási

Erzsébet étkezési utalványok beszerzése 2015. évben

2015.01.20

2015.12.31

15.385.443 Ft keretösszegig

e-volreve Pénzügyi-Informatikai Kft.

megbízási

vezetői tanácsadói tevékenység

2015.02.01

2015.07.31

1.250.000 Ft/hó

Kopi-Tech Kft

szállítási

nyomtatók, szkennerek beszerzése

2015.03.12

2015.03.31

6.899.000 Ft

Magyar Posta

szolgáltatási

postai küldeményforgalmi szolgáltatások (díj hitelezve)

2008.01.01

határozatlan

díjtáblázat/felhasználás alapján

Magyar Posta

szolgáltatási - módosítás

postai küldeményforgalmi szolgáltatások (díj hitelezve) - országos hálózatra kiterjesztve

2012.06.06

határozatlan

MOL NyRt.

központosított közbeszerzési / szállítási

üzemaanyag

2014.04.07

2 éves keret

fogyasztás alapján

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

közüzemi

villamosenergia-kereskedelmi egyedi szerződés (Bajza u. 52., 54., Győr, Szhely, Pécs,Nyháza, Eger,Miskolc,Szeged)

2015.01.01

2015.12.31

fogyasztás alapján

Pensum Group Kft

közbeszerzési / szolgáltatási

munkaerő kölcsönzés keretszerződés

2014.08.15

2015.08.15

24.500.000 Ft keretösszeg

TIGÁZ Zrt.

közüzemi

földgáz adás-vétele

2014.07.01

2015.07.01

fogyasztás alapján

Transkert Bt.

megbízási

tanácsadói tevékenység hatósági vizsgálatok tényfeltárásához, szolgáltatások fejlesztéséhez

2012.07.16

határozatlan

200.000 Ft/hó

Szerződések - 2017.06.30.

PARTNER NEVE

A SZERZŐDÉS TÍPUSA

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Szerződés nettó értéke

Elszámolási egység

Kezdete

Vége

DataLock Kft.

megbízási

biztonsági és compliance tanácsadás, egyéb szakértői feladatok

2015.01.05

2015.12.31

450 000 Ft

havi

Eniac Computing Kft

felhasználói

integrált számviteli rendszer - főkönyv,pénzügy,számlázás,tárgyi eszköz, készletnyilvántartási modulok

2011.03.22

határozatlan

138 586 Ft

havi

Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt

közbeszerzési / szállítási

Erzsébet étkezési utalványok beszerzése 2015. évben

2015.01.20

2015.12.31

15 385 443 Ft

keretösszeg / megrendeléskor

Kopi-Tech Kft

szállítási

nyomtatók, szkennerek beszerzése

2015.03.12

2015.03.31

6 899 000 Ft

egyszeri

Magyar Posta

szolgáltatási

postai küldeményforgalmi szolgáltatások (díj hitelezve)

2008.01.01

határozatlan

díjtáblázat/felhasználás alapján

kéthetente

Magyar Posta

szolgáltatási - módosítás

postai küldeményforgalmi szolgáltatások (díj hitelezve) - országos hálózatra kiterjesztve

2012.06.06

határozatlan

MOL NyRt.

központosított közbeszerzési / szállítási

üzemanyag

2009.07.01

határozatlan

fogyasztás alapján

havi

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

közüzemi

villamosenergia-kereskedelmi egyedi szerződés (Bajza u. 52., 54., Győr, Szhely, Pécs,Nyháza, Eger,Miskolc,Szeged)

2015.01.01

2015.12.31

fogyasztás alapján

havi

Pannon Set Kft.

közbeszerzési / vállalkozási

CRM ügyviteli rendszer fejlesztése

2015.07.13

2015.10.31

9 940 000 Ft

egyszeri

Papp D. Gábor Ügyvédi Iroda

megbízási

jogi-ügyvédi szolgáltatás: képviselet, tanácsadás, okiratszerkesztés

2011.10.01

határozatlan

300 000 Ft

havi

Pensum Group Kft

közbeszerzési / szolgáltatási

munkaerő kölcsönzés keretszerződés

2014.08.15

2015.08.15

24 500 000 Ft

keretösszeg / havi elszámolás

TIGÁZ Zrt.

közüzemi

földgáz adás-vétele

2014.07.01

2015.07.01

fogyasztás alapján

havi

             

Wallis Kerepesi Kft

szállítási

gépkocsivásárlás

2015.03.24

2015.04.08

6 849 000 Ft

egyszeri

CEE Forms megbízási-módosítás tanúsított iratkezelési szoftver bevezetésével kapcsolatos tanácsadás (határidők és feladatok módosítása) 2015.04.15. 2016.09.30. 5 792 000 Ft összesen
 
CYEB Energiakereskedő Kft
adásvételi keretszerződés villamosenergia-kereskedelmi egyedi szerződés (Bajza u. 52., 54., Győr, Szhely, Pécs,Nyháza, Eger,Miskolc,Szeged) 2016.01.01 2016.12.31 fogyasztás alapján havi
DataLock Kft. megbízási biztonsági és compliance tanácsadás, egyéb szakértői feladatok 2016.01.04 2016.12.31 450 000 Ft havi
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási TÁMOP 2.4.5-12/7-2012-0890 rugalmas munkavégzés és távmunka 2015.05.04 2020.12.31. 12 059 488 Ft összesen
EU-JOBS Kft munkaerő-kölcsönzési keretszerződés munkaerőkölcsönzésre 2015.10.01 2016.10.01 24 500 000 Ft összesen
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt szállítási Erzsébet étkezési utalványok beszerzése 2015/2016. évben 2015.10.20 2016.12.31 17 000 000 Ft összesen

4.6 Közbeszerzés

4.6.1 Közbeszerzési terv

Közbeszerzési terv 2011
Közbeszerzési terv 2012
Közbeszerzési terv 2013
Közbeszerzési terv 2014
Közbeszerzési terv 2015
Közbeszerzési terv 2016
Közbeszerzési terv 2017
Közbeszerzési terv 2017 I. számú módosítás
Közbeszerzési terv 2018

4.6.2 Ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerének továbbfejlesztése 2017.

Ajánlattételi felhívás
Tájékoztató levél