Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., mint vállalkozó (a továbbiakban OFFI), eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi feltételekkel vállalja ügyfelei, mint Megrendelők részére az I. pontban foglalt szolgáltatások teljesítését.

I. Az OFFI szolgáltatásai:

A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, valamint az e rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI.26.) IM rendelet kötelezően alkalmazásra kerülő rendelkezései szerint hiteles fordítást, fordítás hitelesítést, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - Magyarországon csak az OFFI készíthet. Az OFFI e tevékenységén túlmenően egyéb fordítási és tolmácsolási tevékenységet is ellát megrendelői részére.

Az OFFI által nyújtott szolgáltatások:

 1. A Megrendelő által rendelkezésére bocsátott forrásnyelvi szöveg
  célnyelvre történő fordítása (fordítás/szakfordítás)
  már célnyelvre elkészült fordításának a forrásnyelvi szöveg alapján történő nyelvhelyességi és/vagy szakmai, illetve stilisztikai ellenőrzése (lektorálás);
  célnyelvre történő fordítása és lektorálása (lektorált fordítás) vagy
  célnyelvre történő hiteles fordítása (hiteles fordítás*)
 2. A Megrendelő által az OFFI rendelkezésére bocsátott, más által készített fordításnak a lektorálása és hitelesítése (fordítás hitelesítés*)
 3. A Megrendelő által az OFFI rendelkezésére bocsátott idegen nyelvű iratról hiteles másolat készítése (idegen nyelvű hiteles másolat készítés*)
 4. Tolmácsolási tevékenység: olyan szóbeli fordítás, melynek során a tolmács a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveget közvetlenül, szóban fordítja a célnyelvre.
 5. Kiegészítő szolgáltatás: magyar nyelvű irat hiteles fordítása esetén, a Megrendelő megbízása alapján az OFFI eljár az eredeti iratról hiteles közjegyzői másolat készítése ügyében.

II. A megrendelés, a szerződés létrejötte:

Megrendelő a megrendelését és a szolgáltatás tárgyát képező forrásnyelvi szöveget személyesen vagy futárral, e-mailben, online, telefaxon vagy postai úton saját költségére juttatja el az OFFI részére, amely a megrendelés elfogadását az általa rendszeresített Megrendelőlapon írásban, illetve a II/2. pontban foglaltak szerint visszaigazolja.

A Megrendelőlapon meg kell határozni a szolgáltatás nyelvirányát, a szolgáltatás típusát, az átvett iratok típusát és darabszámát, a vállalási díjat (becsült, vagy végleges), valamint minden megrendelés esetén a határidőt, az esetleges előleget, valamint a fizetés módját.

A szerződés a Felek eltérő megállapodása hiányában, illetve a II.1. – II.2.pontban foglalt eltérésekkel akkor jön létre, ha a Megrendelő az OFFI által kitöltött és megküldött Megrendelőlapot aláírásával ellátva visszajuttatja az OFFI részére és a forrásnyelvi szöveget rendelkezésre bocsátja. A forrásnyelvi szöveg OFFI rendelkezésére bocsátásával összefüggő valamennyi kockázat - így különösen az iratok késedelmes vagy hiányos átadásának, a forrásnyelvi szöveg teljes vagy részleges olvashatatlanságának, illetőleg a fordítást lehetetlenné tevő vagy azt akadályozó bármely hiányosságának vagy hibájának valamennyi következménye - kizárólag a Megrendelőt terheli.

*A hitelesítés annak a közhitelű tanúsítása, hogy a kész fordítás célnyelvi szövege az alapul szolgáló forrásnyelvi szöveggel tartalmilag azonos és értelmileg egyenértékű. A hitelesítési szolgáltatás semmilyen körülmények között sem tanúsítja a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott irat (szöveg) alaki és/vagy tartalmi valódiságát, eredetiségét vagy érvényességét.

Az OFFI alkalmas módon – pl. meghatalmazás kérésével, személyazonosság igazolásával stb. -  ellenőrizheti a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát. A megrendelés és a teljesítés során a Megrendelő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságának hiányára vagy annak túllépésére a Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében nem hivatkozhat.

Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelései alapján kiszámlázott szolgáltatási díjakat nem fizette meg, az OFFI jogosult a további megrendeléseket az elmaradt díj teljes megfizetéséig visszautasítani.

1. A hiteles fordítás megrendelésére vonatkozó különös szabályok

Hiteles fordítás megrendelése az alábbi módokon lehetséges:

a.) papír alapú dokumentumok: személyesen, vagy postai úton (továbbá faxon, elektronikus úton stb.)

b.) elektronikus formátumban: személyesen elektronikus hordozóeszköz átadásával, vagy e-mailben. E-mailben küldött megrendelés esetén, ha az irat nem e-hiteles,legkésőbb a fordítás átvételekor az eredeti iratot, vagy annak hiteles másolatát az OFFI részére át kell adni.

Az OFFI a fordításra rávezetett záradékban közhitelesen tanúsítja, hogy a fordítás a fordításhoz tűzött irat szövegével mindenben megegyezik. Az OFFI az elektronikus hitelesítés esetében azt tanúsítja, hogy a fordítást az OFFI készítette, valamint hogy a fájlok tartalma a hitelesítés óta nem változott, továbbá azt, hogy a kész fordítás szövege az alapul szolgáló fordítandó szöveggel tartalmilag azonos.

Az OFFI nem vállal felelősséget az irat eredetiségéért és tartalmi valódiságáért; az ezek hiányosságából eredő következmények a Megrendelőt terhelik.

Az OFFI jogosult megtagadni a papír alapú hiteles fordítás elkészítését, ha a lefordítandó irat lényeges részeiben olvashatatlan, hiányos, ha azon utólagos - nem igazolt - javítások, kihúzások, betoldások észlelhetők, vagy ha az irat valódisága tekintetében bármilyen aggály merül fel.

E-hiteles fordításra felvenni csak az olyan elektronikus úton beérkezett elektronikusan hiteles fájlokat lehet, amelyek elektronikus aláírását az OFFI megvizsgálta, és azt az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12-16. §-ai alapján érvényesnek találta. Az OFFI jogosult megtagadni az e-hiteles fordítás elkészítését, amennyiben az elektronikus aláírás nem hiteles, mert annak tanúsítványa érvénytelen, illetve mert annak változatlansága nem állapítható meg.

Ha az irat eredetiségével/valódiságával kapcsolatban kétség a megrendeléskor merül fel, az OFFI a fordítás elvégzését az irat hitelesítése/felülhitelesítése után vállalja. Ha a kétség a megrendelés felvétele után, teljesítés közben merül fel, az OFFI-nak jogában áll a szerződéstől elállni és az iratot a Megrendelőnek visszaadni, vagy hatósági eljárást kezdeményezni. Az ilyen iratot az OFFI csak hitelesítés után fogadja be újra. A megrendelés felvétele után a megrendelés sztornózásával egyidejűleg jogosult felszámítani a hatályos árszabályzatában meghatározott mértékű kezelési költséget.

E-hiteles fordítás elektronikus úton történő megrendelése esetén a szerződés akkor jön létre és a teljesítési határidő akkor kezdődik, amikor a Megrendelő az OFFI árajánlatot és jelen ÁSZF-t elfogadja és visszaigazolja, és a forrásnyelvi karakterek alapján számolt fordítás díját 100%-ban megfizeti, és az összeg beérkezik az OFFI számlájára.

A fordítási feladatot a teljes díj, vagy díjelőleg kérése esetén annak megfizetése után kezdjük meg, a kész fordítás átvételére a díjelőleggel meg nem fizetett, de a  fordítás teljes díjából még esedékes összeg kifizetése után van lehetőség.

2. Fordítások elektronikus úton történő megrendelésére vonatkozó különös szabályok

2.1. Szakfordítás megrendelése Online - Ügyfélportálon keresztül

A Megrendelő szakfordítását az OFFI weboldalán (www.offi.hu) az Online megrendelés menüponton keresztül is megrendelheti az OFFI ún. belső „Ügyfélportál” rendszerében (továbbiakban: Ügyfélportál) történő regisztrációval:

 • Magánszemély az Ügyfélportál rendszerben történő regisztrációról automatikusan e-mailt kap, amelyben megtalálható az Ügyfélportál elérését biztosító felhasználónév és jelszó.
 • Jogi személy esetében a regisztrációs felület kitöltése után az OFFI e-mailt küld a megrendelőnek, amely alapján az ott megadott linkre kattintva aktiválható a regisztráció. Az OFFI a regisztráció aktiválását követően e-mailben értesíti a megrendelőt, hogy a regisztrációs kérelmet rögzítette, valamint megadja az Ügyfélportál elérését biztosító felhasználónevet és jelszót.

Az Ügyfélportál rendszerben a megrendelő az ajánlat kérésekor kitölti a nyelvirányt, a kívánt teljesítési határidőt, és feltölti a fordítandó szöveget. Az OFFI az ajánlatkérésre elkészíti az árajánlatot, amelyről a megrendelőnek e-mailben értesítést küld.

Amennyiben a Megrendelő az árat megfelelőnek tartja, az Ügyfélportál rendszerben azt elfogadja, és a megrendelés esetén a fordítási díj teljes összegét átutalással vagy bankkártyával megfizeti, az ÁSZF-t elfogadja és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az OFFI a teljesítést megkezdje.

A fordítás megkezdésének az időpontja átutalás esetén a fordítási díj OFFI számlájára való beérkezése, míg bankkártyás fizetés esetében a fordítási díj megfizetése.

2.2. Hiteles fordítás, vagy szakfordítás honlapon keresztül, vagy e-mailen való megrendelése

A Megrendelő hiteles fordítását, vagy szakfordítását az OFFI weboldalán található (www.offi.hu) „Ajánlatkérés” űrlapon  is megrendelheti. A Megrendelő kitölti a formanyomtatványt és feltölti a fordítandó anyagot. Az OFFI ajánlatát e-mailen megküldi a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő az ajánlatot  megfelelőnek tartja, e-mailben elfogadja azt. 

A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az OFFI a Megrendelő által megerősített igénybejelentést kifejezetten visszaigazolja, a Megrendelő a visszaigazolást és a jelen ÁSZF-et elfogadja, és a megrendelés szerinti előleget megfizeti. Az e-mailen keresztül történő megrendelés esetében a Megrendelő személyesen vagy átutalással fizetheti meg a fordítás díját.

2.3. Közös szabályok

A feltöltött adatok eljuttatása, elektronikus úton történő megküldése, és annak visszajelzése nem minősül szerződéskötésnek, csak igénybejelentésnek. A megrendelések fogadása munkanapokon, nyitvatartási időn belül folyamatos.

III. A szolgáltatás teljesítése:

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttével egyben feltétlen hozzájárulását adja a szolgáltatás teljesítésének haladéktalan megkezdéséhez. Tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdésével a Ptk. 6:249. § alapján a szerződéstől nem állhat el, azt nem mondhatja fel, illetve nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 20., 29. §-aiban meghatározott elállási jogát sem, tekintettel arra, hogy a termék nem előre gyártott, hanem egyedi megrendelés alapján személyre szabottan készül.

Forrásnyelvi speciális szakszövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására az OFFI csak akkor köteles, ha a Megrendelő a fordítandó szöveggel együtt a terminológiát és háttéranyagot is az OFFI rendelkezésére bocsátotta, illetve lehetőséget biztosít konzultációra.

Az OFFI a teljesítése során jogosult közreműködőt igénybe venni, erre tekintettel a szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A közvetítő tevékenységéért az OFFI úgy felel, mintha maga járt volna el.

Az OFFI az általa elvégzett munkát a Megrendelő kívánsága szerint megrendelői személyes átvétellel, vagy a Megrendelő kérésére és költségére postai úton, vagy futárral, illetve a hiteles fordítás kivételével e-mailen juttatja el a Megrendelő részére. Az OFFI az e-hiteles fordítást személyesen adja át, vagy e-mailben küldi meg a megrendelőnek.

Az OFFI a részére megküldött forrásnyelvi szöveget papír alakú dokumentum hiteles fordítása esetén a fordításhoz hozzáfűzi, szakfordítás esetén pedig a lefordított szöveg átadásával, vagy megküldésével egyidejűleg a Megrendelőhöz visszajuttatja.

E-hiteles fordítás esetén az eredeti, fordításra benyújtott fájlt, valamint az erről a fájlról készült hiteles fordítást pdf. formátumban, elektronikusan aláírva az OFFI elektronikus bélyegzőjével, szétválaszthatatlanul egy gyűjtőfájlba helyezi és ellátja az OFFI elektronikus bélyegzőjével. Ezt a becsomagolt e-aktát juttatja vissza a megrendelőnek.

Amennyiben az elkészült fordításokat a teljesítési határidő után 30 napig a Megrendelő nem veszi át, az OFFI az őrzésért és tárolásért havi 500.- Ft + ÁFA kezelési költséget számít fel.

IV. Teljesítési határidők:

A teljesítési határidő tekintetében a Megrendelőlapon, illetve a jelen ÁSZF-ben részletezett módon rögzített, az OFFI által visszaigazolt feltételek az irányadóak.

A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a fordításhoz szükséges összes dokumentum a megrendeléssel együtt megérkezzen.

Amennyiben a forrásnyelvi szöveg olvashatatlansága vagy egyéb hibája miatt annak ismételt megküldése szükséges, és az OFFI a szolgáltatás teljesítését nem tudja megkezdeni, a teljesítési határidő a szöveg pótlásához szükséges idővel arányosan meghosszabbodik.

Ha a Megrendelő postai kézbesítést kér, az OFFI az iratot legkésőbb a teljesítési határidő napján postára adja, amely egyben a teljesítés időpontja. A vállalási határidőbe a postai kézbesítés ideje nem számít be.

V. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek:

Az OFFI által nyújtott szolgáltatások mindenkor érvényes, általános díjjegyzéke az OFFI honlapján (www.offi.hu) közzétételre kerül. A Felek külön megállapodásukban a díjjegyzékben feltüntetett díjaktól eltérhetnek.

A fordítás elszámolási alapja a célnyelvi illetve a forrásnyelvi karakterek (leütés szóközzel számítva) száma, darabáras terméknél a darabszám, vagy az egyéb megállapodásokban rögzített érték.

A tolmácsolás elszámolásának alapja a tolmácsolás típusa szerint a megbízás teljesítésére, valamint az utazásra, étkezésre és köztes szünetekre számított idő.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az OFFI jogosult minimál díj megállapítására.

Az OFFI által nyújtott szolgáltatások Megrendelő által fizetendő díja tekintetében egyebekben a Megrendelőlapon rögzített, vagy a II/2. pontban foglalt módon megállapított, és az OFFI által visszaigazolt feltételek az irányadóak.

A Megrendelő részéről a már elvégzett fordítási, lektorálási munkák módosításának kérése esetén, ha a változtatási igény nincs jól felismerhetően, egyértelműen kijelölve, az OFFI jogosult a teljes szöveget újra lefordítani és a teljes díjat újra kiszámlázni.

A lektorálásra, vagy hitelesítésre benyújtott anyagok esetén, ha a fordítás színvonala indokolja, az OFFI jogosult a fordítási díjat is felszámítani.

Amennyiben a Megrendelő a hiteles fordítás alapjául szolgáló eredeti forrásnyelvi iratot utólag mutatja be, az OFFI jogosult a forrásnyelvi szöveg oldalai után a hatályos árjegyzéke szerinti összeolvasási díjat felszámítani.

Ha a fordításhoz a megrendeléskor beadott forrásnyelvi irat másolata és az utólag benyújtott eredeti irat bármilyen eltérést mutat, az OFFI a teljes lektorálási díjat jogosult ismételten felszámítani.

A szolgáltatás díjának megfizetése a Felek megállapodása alapján történhet kézbesítést követő kiegyenlítéssel (postai utánvétellel), készpénzben, átutalással és előre utalással.

Utólagos átutalással fizethetnek:

 • igazságszolgáltatási szervek, hatósági ügyfelek (bíróságok, rendőrség, ügyészségek);
 • közigazgatási ügyfelek (minisztériumok, állami hivatalok, stb.);
 • azok az ügyfelek, akikkel az OFFI keretszerződést írt alá;
 • jogi személy ügyfelek egyedi elbírálás alapján..

Azoktól a Megrendelőktől, akiknek lejárt tartozása van, új megrendelést csak készpénzben teljesített előleg és végszámla fizetése mellett fogad el az OFFI, 30 napnál régebbi tartozás esetén az OFFI a további megrendelések felvételét megtagadhatja, vagy feltételekhez kötheti.

Banki átutalás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a Megrendelő a szolgáltatás díját az OFFI számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a számlán megjelölt bankszámlára átutalni.

Az OFFI fenntartja a jogot, hogy előleget kérjen, melynek mértékét esetenként a megrendelőlap tartalmazza, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás a megrendelő által átadott egyedi szöveg alapján, másra fel nem használható termék előállítására irányul. Előleg fizetés esetén a szerződés létrejöttének időpontja az előleg OFFI számlájára való megérkezésének a napja. A teljesítési határidőt - a 24 órás megrendelés kivételével - az ezt követő naptól kell számítani.

Előleg fizetése esetén amennyiben a végösszeg alacsonyabb a fizetett előleg összegénél, a visszajáró összeget az ügyfél személyesen veheti fel az OFFI pénztárában, vagy az OFFI banki átutalással fizeti vissza.

Külföldi bankszámlára történő visszautalás esetén a kezelési költséget a Megrendelő viseli. Amennyiben a visszautalandó összeg nem fedezi a banki költségeket, az OFFI az ügyfelet értesíti, és az összeg más módon történő átvételéről kéri rendelkezését.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles az OFFI-nak fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelembe esés napja a kiállított számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő nap, egyéb esetben a megrendelésben az elkészült anyag átadásaként megjelölt időpontot követő nap.

Amennyiben a Megrendelő a szerződés létrejöttét követően az OFFI érdekkörén kívül felmerült bármely okból eláll a megrendeléstől, köteles az OFFI részére megfizetni az elállás írásban történő bejelentésének időpontjáig igazoltan már elvégzett munkáért járó díjat, a lemondási díjat és az OFFI egyéb felmerült igazolt költségeit.

Az OFFI nem számít fel díjat az elektronikus formában (elsősorban e-mailen, elektronikus adathordozón) történő továbbításért. Amennyiben a továbbítás nem elektronikus úton történik, úgy az elvégzett munka továbbításának (futár, posta stb.) költségeit Megrendelő viseli.

Az elkészült fordítással kapcsolatos esetleges kifogás a szolgáltatás díjának megfizetésére nincs halasztó hatállyal.

VI. Szavatosság, hibás teljesítés:

Az OFFI vállalja, hogy a szolgáltatást a célnyelvre jó minőségben, a szolgáltatás céljára alkalmas módon készíti el.

Megrendelő szavatolja, hogy a szolgáltatást minden korlátozástól mentesen jogosult az OFFI-tól megrendelni. Amennyiben harmadik személy a fordításra benyújtott irat okán az OFFI-val szemben szerzői jogainak megsértése miatt vagy bármely más okból igényt érvényesít, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen igények teljesítése alól az OFFI-t teljes körűen mentesíti.

A forrásnyelvi dokumentum tartalmi hibájából, esetleges érvénytelenségéből és értelmezhetetlenségéből eredő fordítási hibákért, valamint a forrásnyelvi, illetve a célnyelvi szöveg Felek közötti továbbításából bekövetkező károkért az OFFI nem vállal felelősséget.

Megrendelő köteles az OFFI által elvégzett munkát haladéktalanul, arra alkalmas módon megvizsgálni. Megrendelő a megrendelt szolgáltatás minőségével kapcsolatos kifogást - egyéb szerződéses kikötés hiányában - a fordítás átvételétől számított két hónapon túli érvényesítése esetén az OFFI jogosult lektorálási díjat felszámítani. Az esetleges fordítási és egyéb hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megrendelő köteles pontosan, egyértelműen és részletesen megjelölni. Az OFFI általános reklamációt, meghatározatlan minőségi kifogásokat nem köteles figyelembe venni és nem köteles elfogadni. A tolmácsolásra vonatkozó minőségi kifogást a Megrendelő 2 tanú egybehangzó, elfogulatlan, névvel ellátott véleményével alátámasztott jegyzőkönyvben jelentheti be.

Az OFFI a szolgáltatások minőségével kapcsolatos panaszt haladéktalanul megvizsgálja és a Megrendelővel egyeztetett, a javítások mennyiségével arányos határidőn, legkésőbb 30, de lehetőleg 15 napon belül a hibát kijavítja, a fordítást térítésmentesen kicseréli. Amennyiben a Felek a határidőben nem tudnak megállapodni, vagy arra a Megrendelő harmadik személyt kér fel, úgy az OFFI mentesül kijavítási kötelezettsége alól. Amennyiben az OFFI a megállapított határidőn belül a hibát kijavítja, a Megrendelő a szolgáltatás díját teljes összegben köteles megfizetni. Amennyiben az OFFI a kijavításra megállapított határidőben a hibát nem javítja ki, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy díjcsökkentést kérhet. Elállás esetén a Megrendelő az elkészült fordítást nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Stilisztikai reklamációk (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott, vagy belső szakterminológiai szakkifejezések) miatti panasz nem tekinthetők fordítási hibának, kivéve, ha a Megrendelő ezeket és ezek alkalmazására való utasítását a megrendeléssel egyidejűleg és egyértelműen közölte az OFFI-val.

A Megrendelő szavatossági igénye a szolgáltatás teljesítésére megfizetett díj értékéig terjed. Az OFFI a szolgáltatás hibás és/vagy késedelmes teljesítésével okozott kárért egyebekben a polgári jog általános szabályai szerint felel. A Megrendelő az OFFI teljesítésével okozati összefüggésben bármely kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet, amennyiben a kijavításra irányuló igényt érvényesítette.

VII. Egyéb rendelkezések

A szerződés a Megrendelő és az OFFI között a megrendelésben foglalt szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart, kivéve az egyedi keretszerződéseket.

A Felek törekszenek arra, hogy a közöttük létrejött jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezzék.

A Megrendelőlapon rögzítésre kerülő kölcsönös kötelezettségvállalások, illetve a Megrendelőlap aláírása okán a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az ÁSZF dokumentum külön aláírása nélkül is irányadónak és elfogadottnak tekintendőek a Felek közötti jogviszonyban.

A Felek között létrejött jogviszony tartalma tekintetében egyebekben a Megrendelőlapon rögzített és az OFFI által visszaigazolt feltételek az irányadóak azzal, hogy a Megrendelőlapon nem rögzített, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

A Felek kötelesek a szolgáltatás teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan okról, amely a teljesítést akadályozza, korlátozza, vagy késlelteti.

Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

A Felek a jelen általános szerződési feltételektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek, illetőleg a közöttük már létrejött szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

Az OFFI kijelenti, hogy a fordítási, tolmácsolási megrendelésekben, illetve a fordításra átadott dokumentumokban, vagy a feladatok ellátása során egyéb módon tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli.

Az OFFI a birtokába jutott személyes adatokat és azok különleges kategóriáit (személyes adat:  azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tény alapján azonosítható) az Európai Parlament és Tanács 2016/679. Rendeletben foglaltak szerint kezeli.

Az OFFI kijelenti, hogy ezeket az adatokat kizárólag a feladatai ellátásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az OFFI a fordítások elkészítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, aki adatfeldolgozónak minősül és akivel az OFFI a GDPR előírásainak megfelelő adatfeldolgozói szerződést köt. Az OFFI egyebekben a feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat és információkat harmadik fél részére kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulására vagy kifejezett kérésére adja ki. A Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az OFFI a megrendelés során a Megrendelő által önként átadott személyes és különleges adatait kezelje az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, mely társaságunk honlapján érhető el: www.offi.hu.

Budapest, 2022. január 24.

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.