Közzétételi listák

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

OFFI adatfelelős

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

6.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

7.

A köztulajdonban álló gazdasági OFFI vezető tisztségviselői, és az Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önálló cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult neve, tisztsége, illetménye, végkielégítés és felmondási idő időtartama, továbbá a felügyelő-bizottsági tag neve, tisztsége, megbízási díja és egyéb járandósága, pénzbeli juttatása.

A változásokat követő 15 napon belül

A változást követő 2 év

Kabinet vezető

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

OFFI adatfelelős

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Jogi és szabályozási   osztályvezető

 2.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

 4.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 Folyamatosan

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Kabinet vezető

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 Folyamatosan

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

 6.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

 Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Kabinet vezető

 7.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 Negyedévente

 Az előző állapot törlendő

Kabinet vezető

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

OFFI adatfelelős

 l.

 A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 A változásokat követően azonnal

 A közzétételt követő 10 évig

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve  a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

HR és Munkaügyi Osztály vezetője

3.

 A pénzeszközei felhasználásával, az OFFI vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgál-tatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámítá-sakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 A közzétételt követő 2 évig

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 4.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de min. 1 évig archívum-ban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 6.

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 Negyedévente

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető

 7.

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 Negyedévente

 Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Számviteli és Pénzügyi osztályvezető